קבלן שיפוצים

קבלן שיפוצים

הענף

נתוני הענף

קבלני השיפוצים מהווים תת ענף בענף הבנייה בארץשיפוצים בנכסי נדל"ן נעשים למטרות אחזקהשינוי ייעוד הנכס או השבחתותחזוקה של נכסי נדל"ן נדרשת כאמצעי לשמירת ערכם ולהקטנת הפחת שלהםפוטנציאל השוק נובע ממספר נכסי הנדל"ן הקיים בארץ (דירותמבני עסקיםמשרדים כיו"בוגדל בהתאם למספר הנכסים המתווספים בכל שנה.

ההגדרה הרחבה של קבלן שיפוצים מאגדת בעלי מקצוע רבים ובין היתר קבלני שלדאינסטלציהחשמלצבע וטיחהריסהריצוףחלונות ודלתות ועוד.

אצל רשם הקבלנים רשומים כיום קבלני שיפוצים והרחבת מבנים אשר עמדו בדרישות הסףבנוסף פועלים בשוק קבלנים שאינם רשומים אך אין אכיפה למניעת פעולתםכל עוד הם מבצעים עבודות בהיקפים כספיים שהותרו (כיוםעד 30,000 ש"ח).

 

חלוקת משנה ענפית

פעילות קבלן שיפוצים נחלקת לשני תחומי עיסוק עיקריים:

        אחזקה שוטפת כולל צביעה וסיוד תקופתייםעבודות חשמלאינסטלציה וכו'.

        עבודות חד פעמיות לצרכים שוניםכגון השבחההרחבה ושינוי ייעוד של מבנהאלו הן בד"כ עבודות מורכבות  

   נמשכות זמן רב יחסיתדורשות תכנון ושינויים במבנה ולעתים הוספה או בניה מחדש של חלקים ממנו.

השוק

מאפייני השוק:

        בניה בכלל ושיפוצים בפרט הם תחומים עתירי עבודההדורשים הן עובדים מקצועיים והן פועלים לא-מקצועיים.

        טווח המיומנות המקצועית בקרב העוסקים בתחום הוא רחבבתחום פועלים קבלנים ואנשי מקצוע ברמה גבוהה

        בצד "חאפריםבלתי מורשים המבצעים בדרך כלל עבודות ברמה ירודה.

        השוק הוא שוק מוסדר בתקנות ומחייב רישוםיחד עם זאתרוב הפעילים בענף הם קבלנים שאינם בעלי רישוי כנדרש בחוק.

לקוחותהגדרת שוק היעד וגודלופילוח השוק

הלקוחות הפוטנציאליים הם כל בעלי הנכסים ובעלי זכות שימוש המוקנה לפרקי זמן ארוכים (שכירות ארוכת טווח).

את לקוחות הענף ניתן לפלח במספר פרמטרים:

· לקוחות פרטייםהמבצעים שיפוץ בדירת מגורים בבעלותםמול לקוחות מוסדיים (כולל חברות משכנותאו לקוחות עסקיים המחזיקים נכסים מסוגים שונים לשימוש עצמי או כנכסים מניביםשוק זה פועל בעיקרו ע"י קבלת הצעות מחיר.

· לקוחות עסקיים/מוסדיים אשר הינם בעלי מבנים מסוגים שונים תחת קבוצות הסיווג העיקריות כגוןמגוריםתעשייהמשרדים ומבנים מסחרייםסוגי המבנים נבדלים זה מזה במאפייני שימושבמאפיינים הנדסיים כגון איכות וסטנדרט בנייהבעומסים להם מותאם המבנה וכיו"בלמאפיינים אלו השלכות על אופי עבודת הקבלנים מבחינת חומריםכלים ותכנוןבשוק זה נהוג לקבל הצעות מחיר לעבודות קטנות ולפרסם מכרזים לעבודות יותר מורכבות.

מספר העוסקים בענף הוא גדולומכאן נובעת תחרותיות גבוההבניתוח המתחרים יש להבדיל בין עבודות המוצעות במכרזים לבין עבודות פרטיותאשר ניתנות שלא על פי מכרז:

· במכרזים רשאים להשתתף רק קבלנים הרשומים בפנקס הקבלניםדרישה זו באה כאמצעי סינון ובקרה לרמת

  המקצועיות של הפונים למכרז.

· בעבודות פרטיות מספר המתחרים גבוה יותרהמתחרים בסוג עבודות זה הם קבלנים רשומיםאך אליהם מצטרפים  קבלנים שאינם רשומים אם מפני שמדובר בעבודה בהיקפים קטנים (ואז הדבר מותר), או מפני שמדובר בקבלנים הפועלים בניגוד לתקנות המחייבות.

ספקים

 

קבלן שיפוצים נדרש לקשר עם ספקים ב- 2 תחומים:

· ציוד וכלי עבודה הציוד הנדרש לעבודת שיפוצים כולל כלי עבודה מיטלטליםאותם ניתן לרכוש בחנויות כלי עבודה וחומרי בניןוציוד יקר יותראותו ניתן לשכור על בסיס יומי (מערבל בטוןפיגומיםרגלייםכלי חציבהכלי הרמהשרוולי פסולת וכו').

· חומרים מספר רב של ספקים עוסקים בתחוםוהתחרות רבה ביניהםככל שכמות החומרים הנרכשת גדולה יותרכך ניתן להשיג תנאים טובים יותרהן מבחינת אשראי והן מבחינת המחירבד"כ כדאי לבדוק ולהשוות בין מספר ספקים ולהשוות לא רק מחיראלא גם תנאי תשלום ובטחונות נדרשים.

אמצעי שיווק

· התקשרות עם אדריכליםמעצבים או חנויות לחומרי בניין המשמשים כספקי עבודותבשיטה זו יש להיכרות ולמוניטין תפקיד מכריע ביצירת הקשר הראשוניאמינות ואיכות יאפשרו המשך התקשרות.

· רישום בדפי-זהב ושימוש בדיוור ישיר או חלוקת עלוני פרסום.

· מכרזים שוק המכרזים הוא חלק חשוב בענף השיפוציםמשרדי ממשלהחברות ממשלתיות ורשויות מקומיות,

  חייבות על פי חוק בעריכת מכרזיםגם מוסדות פרטיים וגופים שוניםאף כי אינם מחויבים ע"פ חוקמפרסמים

  במקרים רבים מכרזיםעל מנת לגשת למכרז על הקבלן להיות רשום אצל רשם הקבלניםפרסום מכרזים נעשה

  בעיתונות היומיתבמשרדי ממשלהובפרסומים מיוחדים.

· שילוט הרכב ובאתרים בהם מתבצעת עבודה.

· שיווק מפה-לאוזן ע"י לקוחותלמוניטיןלאמינות ולאיכות קשר ישיר לתרומתו של אפיק שיווק זה.

כיווני התפתחות עתידיים

השוק מתפתח במקביל לשינויים בענף הבנייה בארץככל שנבנים יותר מבנים חדשיםכך הופכים המבנים הקיימים להיות מיושנים יותר מבחינה תיכנוניתפחתים פיסיים נוצרים ככל שהמבנים זקנים יותר או שעבר זמן רב מאז שופצו לאחרונה.

יחד עם זאתהאטה בענף הבנייה עשויה לגרום לחלק מקהל הלקוחות הפוטנציאלים לקבל החלטה בדבר שיפוץבמקום מעבר דירה או משרד.

מחסומי כניסה לענף:

כוח אדם:

 

ענף השיפוצים הוא ענף עתיר עבודההן מקצועית והן לא-מקצועיתופועלים בו מספר בעלי מקצועותרצפיםשרברביםברזלניםטייחיםחשמלאים ועובדים לא-מקצועיים.

העסקת עובדים יכולה להתבצע על בסיס יומי או על בסיס חודשי קבועעלות יום עבודה נעה בטווח של 150 עד 400 ש"ח ליוםכתלות ישירה ברמת המקצועיות של העובד ובסוג המקצוע שלו.

הענף שינה בשנים האחרונות מאז פרוץ האינתיפאדה את פניוכאשר עבר ממצב של התבססות על כוח אדם מהשטחיםלגידול במספר העובדים הישראלים מחדוליבוא עובדים זרים מאידך.

ציוד נדרש:

כלי עבודה מיטלטלים בהתאם למספר הצוותים.

כלי עבודה גדולים (מערבל בטוןפיגומיםרגלייםכלי חציבהכלי הרמהשרוולי פסולת).

רכב מסחרי.

 

מימון:

השקעה נדרשת

ההשקעה הנדרשת נמוכה יחסיתבייחוד בשלבים הראשוניםכלי העבודה הבסיסיים אינם יקריםואת כלי העבודה היקרים יותר ניתן לשכור על בסיס יומי או לתקופה.

רכב כמעט כל רכב מסחרי יכול לענות לצרכיםניתן בהתחלה להסתפק ברכב משומש.

בהתאם לאמור לעיל ניתן להקים עסק בעלות של כ - 50,000 ש"ח כולל רכב ומספר פריטי ציוד יקרים יחסית (כגון מערבל בטוןשרוולי פינוי וציוד חציבה), מיד שיניה.

בנוסף על ההשקעה בציוד יש להביא בחשבון את ההון החוזר הנידרש במהלך ביצוע העבודהבשוק הפרטי נהוג לקבל מיקדמות אך לעומת זאת בשוק העסקי/מוסדי תנאי התשלום בד"כ מכתיבים מימון ביניים ע"י קבלן השיפוצים.

השתתפות במכרזים תדרוש בדרך כלל ערבות השתתפות בשלב הראשון ולאחר מיכן ערבות ביצוע ולעיתים ערבות/עיכבון בגין תקופת הבדק.

פדיון ורווחיות בענף

שתי שיטות תמחיר מקובלות לשיטות עבודה שונותכמפורט להלן:

· בעבודות מסוימות הדורשות השתתפות קבלן משנהתעמוד ההצעה של הקבלן המוביל על 15-20% מעל הצעתו של קבלן המשנה.

· בעבודות אותן מבצע הקבלן עם ציוותויהיה התמחיר מבוסס על מכפיל של 1.3- 1.5 מעל לעלויות העבודהכולל שכר עבודהעלות החומרים ומקדמי ביטחון.

בשתי שיטות העבודה יש להתחשב בעלות המימון.

 

תנאי תשלום מקובלים

לקוחות:

אין תנאי תשלום אחידיםאך מקובל תשלום מקדמה על מנת לממן קניית חומריםהמשך התשלום מבוצע בהתאם להתקדמות בביצועכאשר התשלום הסופי ניתן לאחר גמר העבודההצעות למכרז מפרטות בד"כ מראש את תנאי התשלום לפי קצב ההתקדמות הצפוי בפרויקט.

ספקים:

כיוון שעלויות המימוןבעיקר בפרויקטים ארוכי טווחמוטלות לפחות בחלקן על הקבלןנותנים לעתים גם הספקים אשראי ארוך טווחאשראי זה ניתן בעיקר כאשר מדובר בלקוחות קבועים ועל מכירת כמויות גדולותברכישת כמויות קטנות של חומרים נהוג לקבל תנאי תשלום של שוטף + 60 ו שוטף + 90.

 

 

 

רישיונות ואישורים:

1.      קבלן שיפוצים המבצע עבודות בהיקף כספי של 30,000 ש"ח ומעלה (לכל עבודה פרטנית), נדרש להירשם ברשם הקבלנים כקבלן מורשה (ענף משנה 131). רישום דורש ניסיון מוכח של שנתיים (למהנדסי בניין או אדריכלים), 5 שנים (להנדסאים או טכנאיםאו שנים כמנהל עבודהבנוסףרשאי רשם הקבלנים לבחון ידע ומקצועיות בתחוםאנשי מקצוע העובדים במשרה קבועה בחברה יכוליםבתנאים מסוימיםלאפשר לחברה להשתמש בניסיונם ולהירשם כקבלן רשוםעל מנת להירשם בסיווג ענף המשנה נדרשים תנאים נוספיםובהם ניסיון רב יותר.

2.      קבלת אישור להזמנת עובדים זרים כרוכה בהגשת בקשה לשירות התעסוקה עם העתק לארגון הקבלנים.

3.      · לא נדרש רישיון עסק מהרשות המקומית.

ביטוחים:

1.      ביטוח צד ג'.

2.      ביטוח חבות מעבידים.

3.      ביטוח אובדן רווחים.

4.      ביטוח עבודות קבלניותעבודות בהקמה וצמ"ה.

5.      ביטוחי מבנה ותכולה באם יש משרד.

בנוסף לאמור לעילמוצע להיוועץ בסוכן ביטוח לגבי ביטוחים נוספים העלולים להידרש.

כתובות רלבנטיות:

 

 

רשם הקבלנים משרד הבינוי והשיכוןקריית הממשלה http://www.moch.gov.il/Moch/MOCH_Rasham

התאחדות הקבלנים והבונים בישראלמקווה ישראל 18, ת"א  http://www.acb.org.il/site

טיפים:

1.      מומלץ לוודא את קיומם של כל האישורים מראשלעבוד עפ"י התקנים הנדרשים ולקבל את אישור המוסדות

2.      המוסמכים במידת הצורך.

3.      בעבודות מורכבות יש לתת את הדעת על תכנון לוח זמנים וניהול נכון של תהליך העבודהלחריגות מלוח הזמנים יש השלכה על שביעות הרצון של הלקוחות מחד ועל מימון תהליך הבנייה מאידך.לעיתים על חריגות מלוח הזמנים מוטלים קנסות גבוהים.

4.      יש לבחון באופן תדיר את כדאיות רכישת הציוד מול שכירתוכתלות בתכיפות השימוש בו.

5.      · מוצע לזכור שמרכיב האיכות חיוני לבניית מוניטיןהקפדה על מרכיב זה תמנע גם את הצורך בתיקון ליקויים וביצוע עבודות חוזרות.

שתף :